Historik över föreningen

 Tråvads Hembygdsförening  
bildades 1915

Hembygdsföreningen i Tråvad är Skaraborgs näst äldsta. Den slås av Rackeby som är några månader äldre. Västergötlands äldsta förening är Svältornas hembygdsförening som bildades redan 1905.

Ett möte med Tråvad diskussionsklubb hölls en lördagskväll någon gång under våren 1915 i Tråvads stations andraklass väntsal. Stationsföreståndaren Alexander Gustavsson föreslog då att en fornminnesförening borde bildas. Det första protokollförda sammanträdet hölls inte förrän i december 1915, se nedan. 1916 togs första inträdesavgifterna emot.  

Den första styrelsen var: ordf. Carl Carlsson Gammaltråvad, kassör Alexander Gustavsson Samhället, sekr. Anton Persson Skattegården, Frans Bolander Samhället, C J Andersson Samhället, Karl Jonsson Stan, och Clas Johansson Gammaltråvad. En ideell styrelse på den tiden valdes vanligtvis inte på 1 eller 2 år, utan det var i stort sett ett livstidsmandat eller tillsvidaremandat.

Den första protokollsboken, var även kombinerad kassabok och medlemsförteckning. Dessutom finns det i boken ca 120 handskrivna sidor om sägner, sedvänjor och händelser från tidigt 1800-tal och framåt. En del av detta är publicerat i ”Tråvads socken – Landsbygdsdelen”.
 
Under förenings första år samlades en hel del gamla saker in, några skänkta, andra inköpta. Efter några år började föreningen även samla in uppgifter om sägner, seder och bruk m.m. Ett par värdefulla gravhällar räddats, sedan de hittats som golv i kyrkans bårhus. Exempel på andra saker som föreningen har gjort genom åren:

  • Renoveringar och återställande av kyrkans altartavla, Mannercrantska vapenskölden och apostlarna från den gamla predikostolen.
  • Medverkade i Hemvändardagarna i Tråvad.
  • Från 1997 anordnades bygdevandringar i olika delar av socknen, då det berättades om gamla boplatser, olika verksamheter och intressanta personer.
  • Slåtter vid fornstugan.
  • Visning av bondgårdsmuséet vid flera tillfällen.
  • Utgivandet av böckerna ”Tråvads samhälle 1900-1990” (1995) och ”Tråvads socken landsbygdsdelen 1850-2000” (2000), samt medverkad till ”Larv Längjum Tråvad en hembygdsbok” (1978). Tråvads hembygds förenings almanackor med start 2009.

1991 ändrades namnet från Tråvads fornminnesförening till Tråvads hembygdsförening.

 2010 fick föreningen som gåva Herbert Johansson, Längjum, stora samling av klippböcker från främst Larv-Längjum-Tråvad.

Föreningens ordförande
Karl Karlsson, Gammaltråvad                  1915-1939
Alexander Gustavsson, Samhället           1940-1956
Gunnar Sundberg, Skogsbo                     1956-1991
Harald Svensson, L Hökagården             1992-2001, 2005
Arne Magnusson, Samhället                     2002-2004
Ingvar Sabel                                              2006-2013
Sven-Erik Karlsson                                   2014-

Förutom föreningens olika ordförande har Anton Persson och Carl Kullander betytt mycket för föreningen. Nämnas bör också Birger Bengtsson, Elof Persson och Uno Kullander.

Fastigheter
Förenings första fornstuga blev den gamla ryggåsstuga som nämns i protokollet nedan. Den låg hela tiden kvar i Gammaltråvad. Medlemmarna lade ner mycket arbete på att rusta upp stugan och att samla in gamla föremål. En del av ”Halta Johannas” möbler och saker stannade kvar i stugan. Denna fornstuga kan ha varit det allra första sockenmuseet i Sverige. I de gamla protokollen benämndes stugan alltid som ”hon”. I början av 1930-talet såldes stugan till Skår hembygdsförening. Den hade då blivit för trång för samlingarna i Tråvad och hade även blivit svårt angripen av hussvamp. Numera återfinns den i hembygdsparken i St. Levene. Tråvads gamla fornminnesstuga

Den nuvarande fornminnesstugan förskaffades 1933 ifrån Hagen i Larv. Den ställdes upp på den till föreningen skänkta jordbiten i Tomternas Park. Föreningsmedlemmarna hade ett digert arbete med att flytta och iordningsställa stugan. De var även tvungna att noga tvätta alla saker från den gamla, så att inte svampen överfördes dit.. En stor invigning av den nya stugan hölls 1933 under stor uppslutning. Stugan låste sedan upp med en nyckel som en gång tillhört Tråvads kyrka.Tråvads fornminnesstuga

Fornminnesstugan består av två rum med en förstuga emellan. I det mindre rummet förvaras bl.a. fynd från stenåldern och några persedlar från ett soldattorp. Det större rummet är inrett som ett hem kunde ha sett ut i äldre tider.

En cykel är skänkt av Gustaf Nylén från Längjum och är en av då få saker som inte kommer från Tråvad. Den har ett stort och ett litet trähjul och Nylén har cyklat ända till Axvall på den.

1971 beslutades om att förvärva lantmannaföreningens f.d. magasin i Mågården, för att där samla och förvara gamla lantbruksmaskiner och hantverksredskap. Byggnaden är nu fylld till bristningsgränsen med olika samlingsobjekt. Utöver den stora mängden redskap och maskiner från lantbruket, finns inredningen från Carl Nohlgrens toffelverkstad. Bondgårdsmuseet

Sedan 1993 har hembygdsföreningen fått disponera en källarlokal i kommunens bostadshus på Parkvägen 12 i Tråvad. Där förvaras handlingar, böcker, foton, gamla kartor, klippböcker och annat arkiv material, samt föremål, som dels inte tål att utsättas för fukt och dels bör förvaras brandsäkert.

 Utdrag ur Första protokollet 1915 för Tråvads fornminnesförening
 ”I början av innevarande år bildades i Tråvad en förening hvars ändamål framgår av namnet.

Initiativtagaren, en medlem i Tråvads diskussionsförening, framkom nämligen på ett af dess sammanträde med frågan. ”Anser föreningen att medel kunna anskaffas för inköp af en gammal stuga inom socknen, hvilken då skulle vårdas för att stå som kuriosa för våra efterkommande.”

Frågan fann lifligt understöd och allmänt förspordes ett varmt intresse för det ifrågasatta företaget, hvarför en kommitté tillsattes, deri undertecknade invaldes, som nu beslutade inbjuda samtliga tråvadsbor och äfven andra för saken intresserade, till medlemmar i nämnda förening, dervid en hvar, genom att nedanteckna sitt namn och erlägga en inskrivningsafgift af 2 kr för all framtid anses tillhöra föreningen.

Lyckliga förhållanden har fogat det så, att förslaget beträffande en gammal stuga, lätt kunde realiseras, enär Tråvad kommun just då ägde en i Gammal-Tråvad belägen stuga af önskad typ och på kommitterande hemställan öfverlemmnade den till föreningen.

Stugan ifråga, är af en ensamt stående kvinna, Johanna Andersdotter, för cirka 50 år sedan flyttad till sin nuvarande plats och af henne bebodd i omkring 40 år, samt derefter af kommunen använd som fattighus.
———-
 För att någonting skall kunna utföras fordras ett varmt intresse för företaget, främst i den ort, som deraf närmast beröres, ty uppgiften, som föreningen lagt sig före, är sådan att den kräfver en öppen blick för företagets nationella karaktär och en aldrig svikande arbetslust. Det gäller nämligen att också inom orten åstadkomma en samling fornsaker af skilda slag med historiskt eller kulturellt värde.
———
Föreningens angelägenheter skola förvaltas af en af föreningens medlemmar vald styrelse bestående af 7 personer hvilka sinsemellan ha att utse ordförande, sekreterare och kassör. Samtliga i styrelsen ansvarar för kassan, en för alla och alla för en.
————
I förhoppning att vinna det åsyftade målet och om möjligt äfven i viss mån bidraga att öka kärleken till svensk jord, kultur och odling, våga vi härmed vördsamt inbjuda en hvar till inträde i föreningen och i den mån tillfälle gifves äfven understödja dess verksamhet.

Tråvad i december 1915

 Karl Karlsson     Anton Persson           A Gustafsson

 

Bild 1            Tråvads fornminnesstuga i Tomternas Park (Carl Kullander)
Bild 2            Tråvads första fornminnesstuga, då belägen i Gammaltråvad (Carl Kullander)
Bild 3            Bondgårdsmuseet i Mågården (Carl-Owe Johansson)