GDPR – Dataskyddsförordningen

En ny dataskyddsförordning (GDPR) gäller från 25 maj 2018. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) och  innebär ett förstärkt skydd av enskildas personuppgifter, speciellt när det gäller känsliga uppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation och är gemensam för EU. Information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida.

För att kunna hålla kontakten med föreningens medlemmar har Tråvads hembygdsförening ett medlemsregister. Registret innehåller medlemmarnas namn, adress, telefonnummer och betald medlemsavgift. Vi lämnar inte ut medlemsregistret eller uppgifter därur till någon annan förening, organisation eller enskild person. Ansvarig för medlemsregistret är föreningens kassör och sekreterare.

I samband med att medlemsavgiften betalas utgår föreningen från att medlemmen samtycker till lagringen av uppgifter enligt ovan.

När en medlem vill avsluta sitt medlemskap stryks medlemmen i våra register så snart det är möjligt, dock senast i slutet av året. Tråvads hembygdsförening behåller inte några uppgifter om tidigare medlemmar. Om du som medlem vill veta exakt vilka uppgifter vi har registrerade om dig eller vill bli struken ur våra register, vänligen kontakta oss på föreningens e-post travad.hbf@gmail.com eller via telefon till föreningens kassör Leif Janson 0512-20150 eller sekreterare Gerd Johansson 0512-14012.

Tråvads hembygdsförening har ett stort fotoarkiv med äldre och nyare foton. Foton med nu levande personer publiceras inte på vår hemsida.

Tråvads hembygdsförening är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening.

Föreningens ändamål enligt våra stadgar är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta med:

* att kunskapen och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

* att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.

* att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändringar.

* att dokumentera intressanta föremål, byggnader, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i gången tid och nutid.

* att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

* att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

* att förvalta, bevara och underhålla föreningen tillhöriga fastigheter, föremål och handlingar.